tripod mode

  1. TheBasicPilot

    Tripod Mode for 3DR Solo

    Wishing you had DJI Mavic's "Tripod Mode"? Well wish no more! We've got it!